Can Mongolian herders change high fashion?

15 feb 2018 - 16:53 bij CNN, duur: 10:50